Vedtekter


VEDTEKTER FOR SKULLERUDSTUBBEN SAMEIE

Vedtatt på ordinært årsmøte 21.05.2019


§ 1. Organisasjonsform

Skullerudstubben sameie er et tingrettslig sameie, heretter kalt Sameiet.
Sameiet springer ut fra Skullerudstubben AL, som ble stiftet 17. november 1975 i overensstemmelse med den opprinnelige kjøpekontrakt for de 24 husene i Skullerudstubben nr.2-48 (gnr. 162, bnr. 161 m. fl.)
Sameiet består av de 24 husene i Skullerudstubben 2-48 i Oslo.
De som til enhver tid er eiere av de 24 husene er automatisk sameiere i Sameiet, heretter kalt medlemmer.
En huseier i Skullerudstubben 2-48 har ikke anledning til å reservere seg mot å være sameier og medlem i Sameiet.

§2. Sameieavtalen og sameietingen

Medlemmene er forpliktet av sameieavtalen.
Sameietingen er felles tomt Gnr/Bnr 162/27 i Oslo kommune, som inneholder adkomstvei til husene og felles plen.
Hver husstand eier 1/24 del av fellestomten, selv om flere i husstanden formelt er medeier av den enkelte huseiendom. Eierandelen av fellestomten er knyttet til den enkelte huseiendom og kan ikke selges alene.

§3. Sameieloven, vedtekter, regler og vedtak i sameiermøtet

Sameiet er underlagt Sameieloven.
Utover Sameieloven må et medlem godta og å følge Sameiets vedtekter og andre vedtak som er fattet på sameiermøtet (Årsmøtet), eller pålagt medlemmene av utenforstående med slik myndighet.
Medlemmene er ansvarlig for at også deres husstander og eventuelle leietakere følger vedtak, regler og pålegg som ved sin art også gjelder disse.
Styret fører oversikt over medlemmene.
Styret skal informere nye medlemmer om sameieavtalen, regler og vedtak og overlevere Sameiets vedtekter.

§4. Styret

Sameiets drift ledes av et styre bestående av 3 medlemmer (sameiere), samt at regnskapet skal sjekkes av et medlem utenfor styret. Styret velger seg imellom leder, sekretær og kasserer. Valgperioden følger driftsåret.
Hvert av styrets medlemmer velges, så vidt mulig, for 2 år og slik at hhv. 1 og 2 styremedlemmer velges annet hvert år for å sikre kontinuitet i styret. Den som sjekker regnskapet velges for 1 år av gangen.
Sameiet forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Styret kan treffe vedtak når minst 2 av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.
Styremøte holdes når det finnes nødvendig. Styret skal føre protokoll fra sine møter og informere sameierne om forhold av betydning for Sameiet og dets drift.

§5. Virksomhet og formål

Utover felles ansvar for og eierskap av Gnr/Bnr 162/27 i Oslo kommune er Sameiets formål å administrere bruk og vedlikehold av fellesarealene som eies av Sameiet og gnr. 162, bnr. 254 som eies av Oslo Kommune, med grøntanlegg, veier, parkering og fellesanleggene (lekeplass, kabel TV-anlegg). Kommunens eiendom 162/54 er ikke tatt opp til offentlig vedlikehold og er å betrakte som privat vei, driftet av Sameiet.

§6. Årsavgift og regnskap

Årsavgiften fastsettes årlig på sameiermøte i mai.
Regnskapsåret løper fra 1. mai til og med 30. april i påfølgende år.
Innbetaling av årsavgiften skal skje snarest mulig etter sameiermøtet og beløpet skal være betalt innen 20. juni.
Hvis et medlem unnlater å betale årsavgiften og sin andel av eventuelle andre vedtatte fellesutgifter, kan styret inndrive disse krav hos medlemmet.

§7. Sameiermøte og ekstraordinært sameiermøte

Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet (heretter kalt sameiets årsmøte), som holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Skriftlig varsel om møtedato skal skje til hver husstand minst 1 måned på forhånd og skal inneholde frist for innsendelse av saker til styret, som sameierne ønsker behandlet på sameiets årsmøte, i tillegg til de ordinære årsmøtesaker. Saker som en sameier ønsker behandlet må være innkommet skriftlig til styret senest innen den dato styret har oppgitt i det utsendte forhåndsvarsel. Slike saker skal fremgå av dagsordenen.
Innkallingen til sameiets årsmøte med fullstendig dagsorden og underlag til de enkelte årsmøteposter skal sendes ut senest 14 dager før møtedagen. Innkallingen skal skje skriftlig til alle husstander.
På Sameiets ordinære årsmøte skal følgende saker behandles:
Opprop
Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er tilstede. Hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  3. Årsberetning
  4. Årsregnskap
  5. Budsjett for kommende år og fastsettelse av årsavgift til dekning av Sameiets utgifter.
  6. Valg til styret i henhold til vedtektenes bestemmelser.
  7. Valg av en person, som ikke sitter i styret, velges til å sjekke regnskapet
  8. Andre saker som måtte være nevnt i innkallingen
En husstand kan være representert gjennom skriftlig datert fullmakt.
Møtet er åpent for alle i husstanden over 18 år.
Saker vedrørende sameiets drift, årsavgift og valg av styre avgjøres med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede (inklusiv medlemmer representert ved fullmakt). Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Det kan ikke fattes vedtak som er i strid med Sameieloven.
Et forslag som er nedstemt på sameiets årsmøte kan først bringes opp igjen på neste årsmøte eller eventuelt på ekstraordinært årsmøte. Det er likevel anledning til på samme møte å fremme forslag med alternativ tekst i forhold til forkastet forslag.
Hvis styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av sameierne forlanger dette, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Sameiet. Innkallingen skjer senest 14 dager før møtet uten forhåndsvarsel. Møteprosedyren følger gjeldende prosedyre for ordinært årsmøte, men dagsorden skal bare inneholde den (de) aktuelle sak (er) som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte.

§8 Bygningsmessige endringer og vedlikehold

Det henstilles til Sameiets medlemmer å legge stor vekt på at bygningsmessige endringer som ønskes gjennomført – herunder fargevalg – er tilpasset sitt eget hus og omgivelsene og oppfyller normale kvalitative og estetiske krav.
Skullerudstubbens vedtatte fargeplan, innsendt til og godkjent av PBE 18.06.2008, med vedtatte endinger 11.05.2009, skal følges. Fargeplan med godkjente fargekoder kan fås ved henvendelse til styret.
Medlemmene har et særlig ansvar for at eventuelle bygningsmessige endringer ikke bidrar til å svekke bebyggelsens helhetlige og samstemte karakter slik det er lagt til grunn i områdets reguleringsplan. Styret har rett til, hvis det finner det nødvendig, å gi medlem pålegg om at utvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal utføres.

§9 Parkeringsbestemmelser

Sameiets beboere inklusiv eventuelle leietakere skal i hovedsak parkere sine kjøretøy på de 2 plassene som er tillagt hvert enkelt hus (garasje+utenfor garasje). Dog kan mer langvarig parkering – også om natten – foregå langs fortauet fra Skullerudveien og ned til hjørnet ved hus nr. 2.
Besøkende skal fortrinnsvis henvises til de 5 gjesteparkeringsplassene. I en begrenset periode kan også beboerne parkere på disse plassene på dagtid.
Ved spesielle behov kan en beboer benytte gjesteparkeringsplass i inntil 2 uker. Er behovet lengre, må styret godkjenne bruken.
Bortsett fra gjesteparkeringsplassene, er de asfalterte fellesarealene primært kjøreområder/veier og ikke beregnet på annet enn kortvarig parkering av beboernes kjøretøy (inkl. tilhengere).
En leietakers kjøretøy regnes som en del av husstandens bilpark og må følge reglene gitt i teksten. Det er huseierens ansvar å sørge for at leietakeren følger gjeldende parkeringsbestemmelser.
Det er ikke tillatt å parkere avskiltede kjøretøy, busser og andre større kjøretøy på fellesområdene.
Når snørydding og feiing må forventes eller er skriftlig varslet huseierne, må alle kjøretøy som er parkert på fellesarealene fjernes eller flyttes av eierne slik at arbeidet ikke hindres.

§10 Oppløsning av sameiet

Vedtak om oppløsning av sameiet blir gjort av sameiet årsmøte med samme flertall som for vedtaksendring.
Ved oppløsning har har sameierne rett til å få utbetalt gjenværende midler dersom det er midler i sameiet etter at det har dekket sine forpliktelser. Dette kan fordeles likt på alle sameiere (1/24 del).